top of page

Privacybeleid Slimmer Ondernemen

Laatst bijgewerkt: 13/10/2023

Artikel 1 – Identificatie

Slimmer Ondernemen, een eenmanszaak zonder BTW plichtigheid, gevestigd te Spiedamstraat 12, 9940 Ertvelde en ingeschreven onder BTW-nummer BE0798.948.319. Vertegenwoordigd door ‘Daisy De Waele’. 

Artikel 2 – Verwerkingsdoeleinden

 Slimmer Ondernemen verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame). We verzamelen geen persoonlijke gegevens, tenzij je ze vrijwillig verstrekt. Dit kan gebeuren wanneer je met ons communiceert via het webformulier, e-mail, telefoon, je inschrijft voor onze nieuwsbrief of gebruik maakt van onze diensten. We kunnen incidenteel ook informatie over jou verkrijgen via andere bronnen. Indien je niet wilt dat we je gegevens gebruiken voor contact buiten je verzoek, zullen we dit respecteren. We verwerken geen gevoelige gegevens zoals ras, politieke opvattingen, seksuele voorkeuren of gezondheidsinformatie, zoals vereist door de wet.

Hieronder staan de persoonsgegevens die we verwerken:

  • Voor- en achternaam

  • Telefoonnummer

  • E-mailadres

  • Bedrijfsgegevens

  • IP-adres

  • Andere actief verstrekte persoonsgegevens, zoals een profiel op onze website

  • Locatiegegevens

  • Gegevens over je website-activiteiten

  • Gegevens over je surfgedrag op andere websites (bijvoorbeeld als onderdeel van een advertentienetwerk)

  • Internetbrowser en apparaattype

Artikel 3 – Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Slimmer Ondernemen verbonden zijn of met enige andere partner van Slimmer Ondernemen.


Slimmer Ondernemen  garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens. 

Artikel 4 – Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).
 

Artikel 5 – Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.
Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. 
Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:
-    zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of 
-    een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@slimmerondernemen.be;

Artikel 6 – Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

 

Artikel 7 – Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

Artikel 8 – Beveiliging gegevens

Bij Slimmer Ondernemen hechten we grote waarde aan de bescherming van jouw gegevens. We treffen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen te voorkomen. Als je vermoedt dat jouw gegevens niet adequaat beveiligd zijn of als je aanwijzingen hebt van misbruik, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via info@slimmerondernemen.be

bottom of page